INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

                           Ditt Integritetsskydd hos SWEKAT

Vi värnar om din integritet och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med bestämmelserna i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679. Vårt främsta mål är att bygga förtroende kring vår hantering av dina personuppgifter.

Vad innebär personuppgifter?

Personuppgifter utgörs av all information, oavsett form, som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande individ. Exempel på sådana uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Identifieringsinformation: såsom personnummer, namn och adress.
 • Digitala spår: såsom IP-nummer och andra digitala identifierare.
 • Organisationsnummer: I vissa fall, som när det gäller en enskild firma, kan ett organisationsnummer anses som en personuppgift.

Ansvar för Behandlingen av Personuppgifter

Vi är skyldiga att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och föreskrifter. Detta innebär att vi har ansvaret för att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt, säkert och ansvarsfullt sätt för att skydda individens rättigheter och integritet. Vi tar detta ansvar på största allvar och strävar efter att upprätthålla högsta standarder när det gäller behandlingen av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter relaterade till dig. Exempelvis kan dessa inkludera:

 • Identifieringsinformation: Såsom ditt namn, personnummer, organisationsnummer eller nationellt ID-nummer.
 • Kontaktinformation: Detta inkluderar uppgifter såsom din adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Kundidentifiering: Ditt unika kundnummer.
 • Betalningsinformation: Uppgifter som är nödvändiga för hantering av betalningar.
 • Försäljningsinformation: Information relaterad till dina köp och transaktionshistorik.
 • Webbanvändningsinformation: Detta inkluderar din IP-adress och data om hur du använder vår webbplats.

Dessa uppgifter samlas in och hanteras i enlighet med gällande lagar och regler, inklusive GDPR, för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och din integritet. Vi strävar efter att hantera dessa uppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas i följande sammanhang:

 • Vid inledning av kundrelation: Dina personuppgifter samlas in i förberedelser för att etablera en kundrelation, när ett avtal ingås eller när du lämnar ett uppdrag till oss.
 • Administration och Uppföljning: Vi behandlar dina uppgifter för ändamålet att administrera och följa upp ingångna avtal och uppdrag.
 • För lagliga förpliktelser: Dina uppgifter behandlas för att möjliggöra vår efterlevnad av lagliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning.
 • Vid kontakt med oss: Dina personuppgifter samlas in när du besöker vår webbplats eller har annan kontakt med oss.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och främst för att:

 • Uppfylla lagkrav: För att följa gällande lagstiftning, inklusive bokföringslagar och andra lagliga förpliktelser.
 • Fullgöra kundåtaganden: För att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att hantera och genomföra köp och utfärda fakturor.
 • Kundhantering: För att effektivt hantera kundrelationen och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • Kommunikation: För att skicka information, oavsett om det sker via post, e-post, SMS eller telefonsamtal.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de specifika ändamål för vilka uppgifterna samlades in, i överensstämmelse med denna integritetspolicy. Om det krävs för att uppfylla lagliga krav eller för att skydda våra rättsliga intressen kan vi vara tvungna att behålla uppgifterna under en längre tidsperiod.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi lämnar ut personuppgifter endast när det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler. Uppgifterna kan delas med statliga myndigheter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur säkrar vi dina uppgifter?


Vi har vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas noggrant. Vår strävan är att garantera att all behandling sker i enlighet med gällande lagar och på ett professionellt sätt.

Ändring av Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att revidera eller modifiera denna integritetspolicy enligt behov. Den senaste versionen av vårt integritetsmeddelande kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats.